แฉเอกสารความร่วมมือทางทหารระหว่างอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบีย

851

alalam – เว็บไซด์ทหารอเมริกาได้เปิดโปงเอกสารทางการเมื่อปี 2015 กรณีการลงนามความร่วมมือทางทหารร่วมระหว่างทหารอิสราเอลกับทหารซาอุดิอาระเบียในทะเลแดง

เว็บไซด์ Veterans Today ได้เปิดเผยเอกสารกรณีที่ “เมรเตส” พรรคซ้ายจัดของไซออนิสต์ได้ออกมาแฉเรื่องดังกล่าว

ตามการบรรลุข้อตกลงการเจรจาดังกล่าวในปี 2015 ซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลจะครอบครอง บาบุ้ลมันดิบช่องแคบอ่าวเอเดน คลองสุเอซ และทะเลแดง

ตามการเขียนของเว็บไซต์อเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทหาร ระบุ ในปี 2015 เจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียจำนวนหนึ่งได้เข้าฝึกอบรมทางทหารในฐานทัพพอโลเนียมในไฮฟา

เว็บไซต์อเมริกาดังกล่าวยังมีการเปิดเผยรายชื่อตำแหน่งและยศของเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อสร้างความกดดันต่อซาอุดิอาระเบีย

เว็บไซด์ดังกล่าวได้มีการเปิดโปงรายชื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหารโดยเฉพาะการฝึกอบรมในการทำสงครามทางทะเลดังนี้

ชื่อทหารและเลขรหัส

1 มุฮัมมัด อับดุลลอฮ์ อัลซะห์รีย์ 12166 Colonel Staff War
2 มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮ์ มุฮัมมัด อัลระบียอ์ 12620 Lieutenant Colonel Command course
3 วะลีด บิน อัลดุลรอฮ์มาน อัล อุบัยดี 16153 Colonel Command course
4 มะอีซ บิน ฮาดี อัลก็อนตานี 17453 Colonel engineering Advanced
5 บันดัร บินมุอ์ตาซ์ ญะซาอุมุตีรีย์ 4625 Major Special
6 อับดุลอะซีซ์ บิน อับดุลลอฮ์ อัลนาศีร 4701 Major Advanced
7 ซะอีด บิน อะลี อัลอะห์มารีย์ 22301 Captain Special
8 ฮะมูด บิน ตุรอยคัม อัลชิมรีย์ 23580 First lieutenant Special
9 คอลีด บิน ฮะมูด อัลฮัรบีย์ 23259 First lieutenant Special
10 บันดัร บิน เฮลอัลอุตัยบีย์ 34053 Senior master sergeant Special

Navy including (87) high-ranking officers in advanced and specialized courses in sailing. number name Rank Military Issues
1 ษามีร์ บิน มาญิด อัลอาศีย์ อัลฮะซาล Colonel 7224
2 ยะซีด บิน มันศูร อับดุลลอฮ์ อัลอุมรุห์ Colonel 7230
3 มุฮัมมัด บิน มัชอัล อับดุลลอฮ์ อัลมัชอาลีย์ Colonel 7233
4 มุฮัมมัด บิน ฮะซัน มุฮัมมัด อัลบาระกีย์ Colonel 7594
5 มุฮัมมัด บิน อับดุลอาซิส ซะอ์ดุลชะดีย์ Colonel 7596
6 มุฮัมมัด บิน อาลี อับดุลรอฮ์มาน อัลชะห์รีย์ Colonel 7603
7มุฮัมมัด บิน นัคลี มุฮัมมัด อัลมุตอยรีย์ Colonel 7601
8 มุอ์ตัซ บิน มะซาอัดมุฮัมมัด อัลฮันตีย์ Colonel 7599
9ฮะซาล บิน ฮุเซ็น ฮะซัน อัลฮุศอยนีย์ Colonel 7608
10 นาเยฟ บิน อับดุลมุห์ซิน ฮะซัน อัลบะลัยฮัด Colonel 7604
11มุฮัมมัด บิน ฮัมด์ อับดุลรอฮมาน อัลซะอ์ดาน Colonel 7595
12วะลีด บิน ระดัมศอฮีน อัลอุศลับ Colonel 7597
13ษอฟีร บิน ซะอูด บัตฮีย์ อัลชะห์รอนีย์ Colonel 7606
14มุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม มุฮัมมัด อัลยะห์ยา Colonel 7600
15มะอาซ บิน อับดุลลอฮ์ ซะอูด อัลมัรอะบะฮ์ Colonel 7598
16สุไลมาน บิน ฮัมด์ ฟะฮ์ดุลอุนกอรีย์ Colonel 7602
17อับดุลมุห์ซีน บิน มุฮัมมัด อัลศ็อยคอน Colonel 7607
18 อาลั บิน ศอและห์ อิบรอฮีม อัลคอมิส Colonel 62012688
19อับดุลอาซิส บิน อับดุลฮาดี อัลญุอัยดี Colonel 62012693
20สะอูด บิน มุฮัมมัด ซะอดุลรอบีอีย์ Colonel 62012697
21คอลีด บิน อับดุลลอฮ์ อับดุลรอฮ์มาน อัลฮัมดาน Colonel 62012879
22อับดุลลอฮ์ บิน มุฮัมมัด อับดุลอาซิส อัลซามูล Colonel 62015772
23ฆัยษ์ บิน อุมัร อับดุลอาซิส อัลศะอับ Colonel 62015761
24ซิยาด บิน มุฮัมมัด ด็อยฟุลลอฮ์ อัลอุมรีย์ Colonel 62015759
25ฮะซัน บิน อะห์มัด ฮุเซ็น อัลอุศมาน Colonel 62015776
26บะซาม บิน ซะอด์ อับดุลอาซิส อาลีฮิยาน Colonel 62015770
27ซัลมาน บิน อับดุลลอฮ์ อัลอุศ็อยมี Colonel 62015767