บทบาทสตรีในสังคมอิสลาม

3860

“ในศาสนาอิสลามสตรีมีสถานภาพที่สูงส่งทั้งในด้านสังคมและครอบครัว สตรี คือ ผู้สร้างครอบครัว และครอบครัวคือสังคมหนึ่งที่เล็กที่สุด ดังนั้น เราสามารถจะพูดได้ว่าสตรีคือผู้สร้างสังคม และยังสามารถกำหนดชะตากรรมของสังคมได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าสังคมนั้นจะมุ่งสู่การเป็นสังคมที่ผาสุกและสูงส่งหรือกลับกันจะเป็นสังคมที่ล้มเหลวและเหลวแหลก”

สตรีกับครอบครัว

สตรีในทัศนะอิสลามมีสถานภาพที่น่ายกย่องและมีเกียรติตั้งแต่เริ่มต้นในการก่อตั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งก่อนที่พวกนางจะแต่งงาน ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงสถานภาพสตรีในทัศนะอิสลาม

1.ถือเป็นธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลามที่ฝ่ายชายต้องเข้าหาฝ่ายหญิงเพื่อทำการสู่ขอ ซึ่งนี้ถือสัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าอิสลามให้ความสำคัญในการปกป้องเกียรติของสตรี ซึ่งในสัญชาตญาณของมนุษย์เพศชายคือผู้ที่ชอบแสวงหาและมีความต้องการ ส่วนเพศหญิงคือผู้ที่ชอบที่จะถูกรักอ่อนโยนและถูกให้ความใส่ใจ ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงที่ถูกสร้างมาบนโครงสร้างของร่างกายที่บอบบางจึงต้องการคนที่จะเข้ามาทนแทนนั้นคือผู้ชายซึ่งถูกสร้างมาบนโครงสร้างที่แข็งแรงกว่า ด้วยความอ่อนโยนและความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของสตรี อิสลามจึงถือเป็นประเพณีที่ฝ่ายชายจะต้องเป็นผู้ออกไปสู่ขอฝ่ายหญิง เนื่องจากถ้าหากฝ่ายหญิงเกิดปฏิเสธการสู่ขอของฝ่ายชาย ผู้ชายจะสามารถรับสภาพดังกล่าวได้ แต่ในทางกลับกันถ้าหากเป็นฝ่ายหญิงถือเป็นความลำบากยิ่งกว่าที่จะต่อสู้กับสภาพดังกล่าว

2.อิสลามให้สิทธิกับสตรีในเรื่องของการเอกคู่ครอง และไม่มีใครมีสิทธิที่จะบังคับนางให้แต่งงานกับชายตามที่ต้องการได้

3.อิสลามถือว่าสตรีมีความอิสระที่จะทำธุรกิจต่างๆ และถ้าหากสตรีใดที่ประกอบอาชีพมีรายได้แก่ตนเอง เงินรายได้ที่นาหามาไม่มีใครมีสิทธิที่จะใช้เงินดังกล่าวตามอำเภอใจแม้จะเป็นสามีนางก็ตาม

4.อิสลามถือว่าสินสอดและเงินค่าเลี้ยงดูเป็นสิทธิของสตรี และจำเป็นที่ฝ่ายชายต้องจัดการหามาให้นางนอกเสียจากว่าตัวของสตรีเองไม่ต้องการ

5.ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้สามีปฏิบัติกับภรรยาเยี่ยงทาสและใช้ออกคำสั่งกับภรรยาเหมือนดั่งเป็นนายของพวกนาง

6.ศาสนาอิสลามตรงกันข้ามกับบางแนวความคิดที่เชื่อว่าการบำเพ็ญตน การรักษาพรหมจรรย์ ออกห่างจากสตรีและคัดค้านการแต่งงาน ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าสตรี คือ ศูนย์รวมของความชั่วร้ายเป็นต้นกำเนิดของความผิดบาป แต่อิสลามถือว่าการแต่งงานเป็นพิธีที่มีความศักดิสิทธิ์ และไม่มีมุมองในแง่ลบต่อสตรีเลย วจนะของศาสดามูฮัมหมัด(ศ) ได้ตรัสว่า : “การรักไปยังสตรีคือจริยธรรมของบรรดาศาสดาทั้งมวล”

7.ในทัศนะของอิสลามบุรุษและสตรีถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน “هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ”

8.อิสลามเชื่อว่าสตรีมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการอบรมสั่งสอนบรรดาลูกๆ อีกทั้งยังมีผลต่อบุรุษในบ้านเช่นเดียวกัน เหมือนดั่งคำกล่าวของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) ได้กล่าวว่า : “ด้วยการหนุนหลังของสตรีบุรุษจะสามารถไปสู่จุดสูงส่งได้”
ดังนั้นเด็กๆที่เติบโตมาใต้ร่มเงาของสตรีผู้เป็นแม่ที่มีความรักใคร่เอาใจใส่ สอนให้รู้หน้าที่ กตัญญูและมีความเข้าใจ จะเป็นผู้สร้างเหล่าเยาวชนคนดี กตัญญู และมีจริยธรรมที่ดีเข้าสู่สังคม และเช่นเดียวกันเหล่าบุรุษที่อยู่ภายใต้เงาของภรรยาที่มีความเมตตา เสียสละ สงบ จะสร้างบุรุษที่มีความสง่า ปราดเปรื่อง อดทน และเสียสละเข้าสู่สังคม

9.ในศาสนาอิสลามบุรุษจะต้องเป็นผู้ปกป้องสตรี บุรุษจะต้องดูแลปกป้องสตรีเหมือนดั่งดอกไม้ “المَرأَهُ ریحانَه”
สตรีกับสังคม

นอกจากสตรีจะมีสถานภาพที่สูงส่งทางด้านครอบครัวแล้ว ในทัศนะอิสลามยังถือว่าสตรีมีสถานภาพที่เฉพาะอยู่ในสังคมเช่นเดียวกัน

1.สตรีในสังคมจำเป็นที่จะต้องให้เกียรติแก่พวกนางและสิทธินี้จะต้องไปถูกลิดรอนไปจากนาง ผู้นำสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกล่าวว่า : “จะต้องไม่ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดกับศักดิ์ศรีและคุณค่าของสตรี และการดูถูกพวกนางถือเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ”

2.ศาสนาในขอบเขตของการเมือง สังคม การเรียนรู้และเศรษฐกิจ ได้ให้สิทธิแก่สตรีและเคารพต่อสิทธิดังกล่าว อิสลามเป็นศาสนาที่เปิดประตูให้สิทธิแก่สตรีสามารถเรียนรู้และทำงานในด้านสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และอื่นๆ และถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขาพยายามขัดขวางไม่ให้สตรีได้สิทธิต่างๆเหล่านี้ถือว่าเขาคือผู้ที่กำลังปฏิบัติสิ่งที่ขัดกับพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นสตรีที่มีความเพียบพร้อมทั้งทางร้างกายและจิตใจอิสลามอนุญาตให้กับจนในขอบเขตของความจำเป็น

3.อิสลามไม่ได้ขัดขวางการประกอบอาชีพของสตรี อีกทั้งยังถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ทว่าการประกอบอาชีพของสตรีจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพหลักและถือเป็นอาชีพที่ดีที่สุดของพวกนางคือการอบรมสั่งสอนบรรดาเด็กๆและปกป้องครอบครัว และเป็นไปได้ว่าไม่มีประเทศใดที่ไม่มีความจำเป็นต่อแรงงานเพศหญิงในพื้นที่ต่างๆ แต่ทว่าการประกอบอาชีพของสตรีจะต้องไม่เป็นเหตุในการทำลายเกียรติและคุณค่าของสตรี แม้นว่าจริงๆแล้วอาชีพหลักของสตรีคือการเป็นแม่และภรรยาที่ดีและสมบูรณ์ ซึ่งบางคนมองว่าเป็นการหยามเกียรติของสตรี ซึ่งอาชีพที่สำคัญที่สุดที่สตรีจะต้องทำคือ การเป็นแม่ที่ดี แต่ทว่าบางสถานการณ์หรือบางสังคมการออกไปทำงานทางด้านสังคมของสตรีถือเป็นความจำเป็น แต่ไม่ว่าสตรีเหล่านั้นจะอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่ อาชีพหลักหรืองานหลักของพวกเขาที่ควรจะให้ความสำคัญที่สุด คือ การเป็นแม่ที่ดีของบรรดาลูกๆ

4.อิสลามสอนให้สตรีรู้จักสิทธิมนุษยชนของพวกเขา ให้พวกเขามีสถานภาพและเสรีภาพ อิสลามมาปลดปล่อยสตรีให้พบอิสระจากประเพณีที่โง่เขลาและล้าสมัยก่อนการมาของอิสลาม