อิหร่าน-จอร์เจีย ลงนามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อกระชับความร่วมมือในภาคต่างๆ

89

อิหร่าน-จอร์เจีย ลงนามข้อตกลงร่วมกันหลายสิบฉบับเพื่อขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเช่น การค้าการลงทุน,เทคโนโลยีสารสนเทศ,การสื่อสาร,วัฒนธรรม,การกีฬา,การเกษตร ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรี จีออจี้ แห่งจอร์เจีย เยือนเตหะราน

http://217.218.67.231/Detail/2017/04/22/518993/Iran-Georgia-Eshaq-Jahangiri