ดูคลิปความก้าวหน้าด้านยุทโธปกรณ์ ของจีน

270

https://www.facebook.com/1319364441462705/videos/1411729922226156/